2014 loi modna prehliadka

Minulú sobotu sa predstavila posledná kolekcia miestneho výrobcu odevov. Táto udalos» prilákala veµký poèet divákov, ktorí snívali o tom, èo dizajnéri pripravili na príslu¹nú sezónu. Medzi publikom by sme mohli dokonca identifikova» niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Rafinovaný displej trval v naju¾¹om prvku a v¹etko sa odohrávalo bez preká¾ok. Na ceste mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Pou¾ívali len férové a jemné tkaniny vo vysoko farebných farbách, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne v plnom háèkovaní. Medzi nimi bola pote¹ením vzru¹ená krajka, romantické ¹aty a blúzky s volánkami a vy¹ívanými bikínmi. Pre teplé obleèenie navrhli návrhári pre dámy okrem iného aj klobúky s celými kolotoèmi zdobené èipkou a atraktívne kvety.Po skonèení výstavy skonèila aukcia krásnej svadobnej ¹aty pripravenej najmä na poslednú príle¾itos». Obleèenie sa predalo osobe, ktorá si myslela, ¾e zostáva anonymná. Navy¹e tu boli aj ponuky a málo odevov z najmodernej¹ej zbierky. Príjem dosiahnutý z poslednej aukcie bude pridelený inému sirotinci. Treba zdôrazni», ¾e spoloènos» ochotne podporuje rôzne efektívne a priateµské akcie. Jeho majitelia u¾ opakovane predávali svoje výrobky na predaj a ak bol predmetom predaja dokonca aj náv¹teva dobrej továrne.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia kolekcia sa dostane do obchodov u¾ na zaèiatku mája. Okrem toho oznámil, ¾e spoloènos» plánuje zalo¾i» poèítaèový obchod, v ktorom by boli prirodzené zbierky iné ne¾ v stacionárnych predajniach.Va¹a vlastná odevná spoloènos» je nápoj od popredných výrobcov odevov v danej oblasti. V ¹irokej oblasti je niekoµko tovární. Zamestnáva niekoµko tisíc zamestnancov, vrátane väè¹iny najatraktívnej¹ích krajèírov, krajèírov a architektov. Aký dobrý moment táto spoloènos» priná¹a zbierky v spolupráci s poprednými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú vykonávané s takým dôle¾itým poznaním, ¾e e¹te pred otvorením obchodu sú pripravené na dlhé fronty od jedného rána. Tieto zbierky majú za následok tento konkrétny deò.Výrobky tejto osoby u¾ mnoho rokov majú záujem o vysokú mieru uznania medzi u¾ívateµmi, tak v teréne, ako aj v zahranièí. Keï sa o òom pí¹e, nezdá sa, ¾e sa nezmieòuje o mnohých oceneniach, ktoré získala, ao èo sa sna¾ia robi» to, aby boli èlánky najlep¹ej kvality.

Pozrite si ná¹ obchod: Jednorazové obleèenie pre deti