Bezpeenos socialnych pracovnikov

Bez ohµadu na ekonomickú prácu, ktorú ukazujeme, pracovisko by malo by» charakterizované vysokým ¹tandardom bezpeènosti. K dispozícii sú okrem iného evakuácie, ktoré chcú by» celkom poznaèené, tak¾e poèas po¾iaru alebo inej nehody, ktorá by hrozila typom, boli v dobe, kedy bezpeène opustili miesto.

Je dôle¾itý nielen v súkromných podnikoch, výrobných halách, zariadeniach verejnej správy, ale aj v bytových domoch, ¹kolách a univerzitách. Dôle¾itým prínosom pri oznaèovaní núdzových východov je LED svietidlo pre núdzové osvetlenie.Moderné rie¹enia v tomto prípade predstavujú zjednotenie vysokých tried výrobkov so súèasnou ¹tylistikou a elegantnou povrchovou úpravou. Sú tie¾ vhodné na montá¾ do výkonových variantov a organizácií. Zabezpeèenie tie¾ zaruèuje osvetlenie celého povrchu znaèky a rozpoznávacie rozmedzie 30-40 metrov. Na druhej strane, vo vz»ahu k po¾iadavkám cieµa, je mo¾né ¾i» rám s väè¹ími rozmermi. Treba poznamena», ¾e pozitívnou stránkou je pou¾itie modernej LED, ktorá sa vyznaèuje vysokou trvanlivos»ou. Z tohto dôvodu prispieva k ni¾¹ím nákladom na údr¾bu a údr¾bu a je vhodný aj pre ¾ivotné prostredie.Núdzové svietidlo mô¾e by» niekoµko variant elektronického systému, vrátane samoèinného testu, individuálneho zdroja napájania alebo prispôsobeného monitorovaciemu parabolu. Zvyèajne v katalógu nájdete aj príslu¹enstvo, ktoré dáva in¹taláciu rámov v urèitých konfiguráciách, model na strop, steny a pomocou ve¹iakov. Vstavané modely sú tie¾ k dispozícii. Dôle¾itou otázkou je aj skutoènos», ¾e ich zhroma¾ïovanie prebieha bez pou¾itia komplikovaných nástrojov. Treba tie¾ poznamena», ¾e kvôli odstráneniu »a¾kých kovov a pou¾ívaniu technológií ¹etriacich energiu sú moderné tvarovky ekologicky ¹etrné. Sú zvyèajne vyrobené z pevného polykarbonátu a piktogramy, ktoré sú na nich umiestnené, vyhovujú európskym po¾iadavkám. Vïaka takýmto rie¹eniam získame istotu, ¾e evakuaèná trasa bude známa a tí, ktorí zostanú v dome, sa budú cíti» bezpeène a pohodlne.

Pozrite si a èo je ATEX prítomný