Daoovej pokladnice

Viac ako dvetisíc výbuchov horµavých látok, prachu a plynov sa ka¾doroène vytvára v oblasti Európy, èo spôsobuje devastáciu strojov, po¹kodenie nábytku a domov a zriedkavo aj stratu µudského ¾ivota. Na zaèiatok mô¾e vzniknú» výbu¹ná atmosféra, ktorá vznikne v dôsledku situácie, keï sa zmes vzduchu, horµavých plynov, pár alebo jemných èastíc dodáva, vyrába a uskladòuje v prítomnosti kyslíka. Výbu¹né atmosféry sa najpravdepodobnej¹ie vyskytujú v chemických domoch, nádr¾ích, rafinériách, elektráròach, lakovniach, staniciach na úpravu vody a námorných prístavoch a letiskách.Smernica ATEX bola vytvorená ako dobrovoµné pravidlo pre zariadenia predávané v Európskej únii a pou¾ívané v prostredí citlivom na nebezpeèenstvo výbuchu. Odo dòa uvedenia smernice ATEX do prevádzky musia by» takéto zariadenia vybavené ATEX certifikátom a oznaèené príslu¹ným symbolom. Smernica ATEX 94/9 / ES vy¾aduje, aby výrobcovia poskytovali elektrické zariadenia na rie¹enie potenciálne výbu¹ných atmosfér, ktoré majú iba dostatoèný certifikát. Zamestnanci na druhej strane zahàòajú smernicu ATEX 99/92 / ES, ktorá definuje po¾iadavky na zlep¹enie zdravia a bezpeènosti osôb vykonávajúcich prácu v skupine vystavenej výbuchu. Samotná smernica ATEX 94/9 / ES sa uplatòuje na zariadenia s vlastným zdrojom zapálenia, preto¾e ich úspechom je mo¾nos» elektrického vypú¹»ania, výroby statickej elektriny a vy¹¹ích teplôt. Aj keï smernica ATEX je zodpovednou reguláciou, medzi prínosmi rie¹enia tejto problematiky mô¾u by» obyèajní µudia nazývaní:

zabezpeèenie bezpeènosti pracoviska pre zamestnancov v záujmoch výroby,obmedzenie hospodárskych strát vyplývajúcich z mo¾ných porúch alebo prestojov v umení,zabezpeèenie po¾adovanej kvality vybavenia pre komerèné nákupy v rámci Európskej únie,koordinácia slu¾ieb v oblasti ochrany zdravia a bezpeènosti pri práci a dospelých.