Diagram vzdelavacieho procesu

Technická dokumentácia je potom súbor dokumentov, plánov, výkresov alebo technických výpoètov, ktoré obsahujú údaje potrebné pre konkrétny produkt. Technická dokumentácia sa mô¾e v¹eobecne vydáva» pre tieto tematické sekcie:

investiènú dokumentáciu alebo údaje potrebné na dokonèenie danej investície,technologická dokumentácia, t.j. údaje potrebné na splnenie zostavenia a spracovania, t.j. celý technologický proces,projektová dokumentácia, tj projekty stavebných objektov alebo ich prvkov,vedeckú a technickú dokumentáciu, teda výskumné ¹túdie.

Tento ¹týl dokumentácie prebieha v dvoch formách:

matiek alebo výkresov na technických výtlaèkoch,archívne kópie, je to súbor úplne èitateµných výtlaèkov.

Preklad technickej dokumentácie sa vykonáva pomocou prekladateµa, ktorí sa nachádzajú mimo veµkých jazykových zruèností sú tie¾ ¹pecialisti v technologickom priemysle, ktorý nielen¾e poskytuje spoµahlivú preklad jazyka tie¾ na cieµ, a dokonca zais»ujú správne terminológie, ktorá chráni príjemca slu¾by z mo¾ných chýb v preklade, ¾e to isté s výnimkou dôsledkov, ktoré sú dôle¾ité pre právny a technický pohµad.

Ak objednáme preklad technickej dokumentácie, najprv musíme vyjadri» svoj názor na kompetenciu prekladateµa. Pravdepodobne nie je osoba, ktorá vie iba cudzí jazyk. Technický prekladateµ si vy¾aduje ¾enu s dodatoènými znalos»ami daného technického odvetvia, tak¾e je rozumné rozhodova» o pomoci ¹pecializovaných prekladateµských spoloèností. Okrem toho treba spomenú», ¾e technická dokumentácia nie je len text, ale aj grafy, plány a plány, preto by mal dobrý prekladaè technickej dokumentácie ponúka» aj grafy na porovnanie údajov s moderným jazykom, aby sa zabezpeèila maximálna èitateµnos» (existuje slu¾ba tzv. dáva» text.

Struène povedané, chceme by» èlovek, ktorý nie je ka¾dá ¾ena, ktorá dobre vie cudzí jazyk a kto ju mô¾e prelo¾i», bude dos» dobre spolupracova» na písaní technických prekladov. A ïaleko hµadá prekladateµskú spoloènos», ktorá sa ¹pecializuje len na technické preklady, a to vïaka tomu, preèo garantujeme, ¾e dôle¾itý dokument bude prelo¾ený do dôkladnej a prirodzenej ¹koly.