Do poeitaea

Deò i noc, aj na mieste ako v pracovnom mieste, sme obklopení bohatými vonkaj¹ími látkami, ktoré sú zdôraznené dôrazom na miestnu bytos» a formu. Okrem základných výplní, ako sú: umiestnenie, teplota, vlhkos» a podobne, ideme do èinnosti s rôznymi plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, nie je úplne èistý, ale opelený v druhom stupni. Pred opelením v prachových ko¾ách máme mo¾nos» pou¾íva» masky s filtrami, aj keï v atmosfére sú prítomné aj iné nebezpeèenstvá, ktoré sa èasto nedajú µahko zisti». Patria sem najmä jedovaté látky. Zvyèajne sú odmaskované, ale so zariadeniami, ako je senzor toxických plynov, ktorý vyberá ¹kodlivé prvky z obsahu a správy o ich prítomnosti, èím nás upozoròuje na hrozbu. Nebezpeèenstvo je preto veµmi ¹kodlivé, preto¾e urèité plyny, keï je oxid uhoµnatý bez zápachu a èasto ich prítomnos» v atmosfére vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem oxidu uhoµnatého ohrozujú nás a ïal¹ie látky, ktoré senzor deteguje, napríklad síran, ktorý je vo vysokej koncentrácii malý a rýchlo ho spôsobuje. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je rovnako nebezpeèný, ako aj plynný amoniak, ktorý sa skutoène vyskytuje vo vzduchu, aj keï v ¹kodlivej¹ej koncentrácii ¹kodlivej pre mu¾ov. Toxické detektory sú tie¾ schopné nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je silnej¹í ako vzduch, tie¾ plánuje sklon k veµkému naplneniu priestoru v blízkosti zeme - to je dôvod, preèo by sme mali v prípade, ¾e sme vystavení týmto témam, umiestni» senzory na príjemné miesto, aby sa mohol cíti» a informujte nás o tom. Iné jedovaté plyny, ktoré nás senzor mô¾e obdivova», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivý chlorovodík. Ako to je, stojí za to nain¹talova» senzor toxických plynov.