Dobry prekladateu webovych stranok

Hoci prekladateµský trh v súèasnosti praskne s mladými talentami (ka¾dý rok filologické kurzy nechávajú tisíce smädných ¹tudentov, nájdu to najlep¹ie, najlep¹ie a najlep¹í prekladateµ cien je mimoriadne nebezpeèný.

V¹etko, èo je za príbehom, ktorý ponuky kombinovali s prekladom - alebo s tými istými textami, alebo s ústnymi poznámkami - je veµmi veµa, prièom väè¹ina z nich nie je hrdá na svoju pozornos». Predpokladajme, ¾e predmetom ná¹ho záujmu je anglický prekladateµ v hlavnom meste. Ako to mô¾eme objavi»? Nezasahujte do zlej kvality a èasovej ponuky a predov¹etkým ako strata èasu a peòazí? Toto v¹etko sa pokúsime oznámi» v tomto materiáli.

Stav ponuky prezentovanej na internete je dôle¾itým faktorom pri hµadaní dobrého prekladateµa. V predstihu by sme mali odmietnu» v¹etky tieto mo¾nosti, ktorých výstavba bola zhustená do troch alebo ¹tyroch viet. Skutoèný prekladateµ, ako absolvent anglickej filológie alebo v¹etkých ostatných, mô¾e o sebe napísa» nieèo viac - aj v takej forme, aby povzbudil potenciálneho kupujúceho, aby vyu¾íval svoje slu¾by. Je dôle¾ité, aby bola príle¾itos», ktorú prekladateµ predstavil a struèná, as poslednou struènos»ou nemô¾eme odpadnú». Mali by sme sústredi» svoju pozornos» na prekladateµov, èo hovoria, v ktorých témach sa cítia najlep¹ie - najmä ak chceme prelo¾i» do skupiny alebo univerzity hlúpy predná¹ku a ¹pecializovaný text, ktorý vy¾aduje prekladateµskú skúsenos» (èasto bude odborný slovník pravdepodobne prelo¾ený nepresne od ¾eny, ktorá nie je v probléme rozpoznaná, a stojí za to nájs» ten, ktorý bude vedie», èo sa deje. Stojí za to hµada» vhodného prekladateµa v organizácii prekladov.

Ïal¹ím dôle¾itým bodom je èas prekladateµa - je dôle¾ité, aby nám za chvíµu poskytol preklad. Èasto sa mô¾ete stretnú» s prekladateµmi, ktorí neuvádzajú niè o èase realizácie v priamej mo¾nosti. Nedalo by sa im od nich dostáva» (pokiaµ to osobne nezistíme, keï dostaneme prácu. Ak chce, aby sme boli v poriadku, ale nestaráme sa o výhovorky o chorobe alebo zlomenej nohe, lep¹ie investujte do niekoho dôveryhodného. Tu sme sa ís» na v¹eobecné vyhlásenie: rýchlos» dôveryhodnos» ponuky. Ak zistíme, ¾e jeho tvorca vynalo¾il veµa èasu na jeho realizáciu, mô¾eme si by» istí, ¾e sa stará o jednoduchých zákazníkov.