Eas na kupu pokladne 2015

V roku 2015 existovali ¾eleznice povinnos» pou¾íva» pokladnicu. Podµa nariadenia podpísaného 4. novembra 2014 sa roz¹írila skupina podnikateµov, ktorí potrebujú kúpi» pokladnicu.Fiskálna pokladnica nemá na prvom mieste maloobchodný predaj zmysel a zahàòa nových predajcov v kategórii dodávok a ponúkaných slu¾ieb.

Pokiaµ ide o zásobovanie, budú peniaze od dne¹ného dòa je poskytovateµom finanèných slu¾ieb by musel by» parfumy a toaletné vody. Tovar vrátený na úroveò lietadla sa im neuèuje. Podniky, ktoré sú slu¾by, ako dodávky: kvapalných produktov plynov, ktoré mô¾u by» pou¾ité v bytosti pohonných hmôt alebo prísad, návesov, strane motora, tabak, alkoholické nápoje, zariadenie, rádio, telefón, komunikácia, fotografických prístrojov, alebo CD a DVD, a tie¾ kazety, magnetické pásky, diskety zároveò sú povinní pou¾íva» pokladnicu. Platí to aj pre digitálne a analógové nosièe dát, ulo¾ené a nezaznamenané.V prípade poskytovania slu¾ieb robil to ich oveµa silnej¹ie ako v prípade dodávky. Fi¹kálne dôvodom limit maloobchodné ide teraz e¹te ïalej: opravy motorových vozidiel, motocyklov a mopedov (vrátane opravy pneumatík a ráfikov je predvolený, protektorovanie a regeneraèné, revízie technologických a výskumných vozidiel, prepravu osôb a ich bato¾iny taxi starostlivos» starostlivosti poskytovanej lekármi a zubármi, ako aj slu¾by kaderníka, kozmetièky a pomôc» kosmetologického. Potravín a nápojov, ktoré ponúka stacionárne zariadenie (vrátane sezónnej a stravovanie a mám pokladòu, bez ohµadu na predaja ¹pièky. Je zaujímavé, ¾e posledná skupina zaèala tieto právne prostriedky (napr. Ponuka slu¾ieb právnika, a s výnimkou akýchkoµvek slu¾ieb poskytovaných notári.Fiskálna pokladòa, bez akéhokoµvek dôvodu, na retailový úver sa vz»ahuje iba na maloobchodný predaj alebo predaj, v ktorom fyzické ¾eny nevykonávajú podnikateµskú èinnos». V prípade, ¾e klienti sú iba spoloènosti, in¹titúcie a predajné miesta v uvedených rozsahoch, nemusí to by» pokladòa.Treba ma» na pamäti, ¾e nariadenie sa vz»ahuje na v¹etkých vymenovaných, nielen nových, daòových poplatníkov. V prípade daòových poplatníkov, ktorí nemali ¾iadnu povinnos» registrova» predaj pomocou pokladnice, je potrebné zakúpi» fi¹kálnu pokladnicu s prednou èas»ou roku 2015, urobi» ju fi¹kovanou a predlo¾i» ju v názve. Máte len dva mesiace naposledy.