Enova eo to je

Softvér Enova vytvorila skupina odborníkov. Najlep¹í dizajnéri, programátori a testeri pracovali neúnavne mnoho rokov, aby priniesli produkt k dokonalosti. Ich dokonalos» je v oboch rokoch v úzkom súlade s mu¾mi, ktorí mô¾u ma» 24-hodinovú podporu sedem dní v tý¾dni. Ka¾dý z mu¾ov je sám. Priateµská a úzka spolupráca umo¾nila vývoj softvéru tak, aby sa stal èoraz ekonomickej¹ím a zároveò praktickej¹ím, tak¾e na IT námestí nie sú jednoduché.

Enova program ¥udské zdroje a mzdovej agendy softvér pre efektívne podporu riadenia by» u¾itoèné v ka¾dej spoloènosti. Zaoberá sa podnikmi, ktoré zamestnávajú niekoµko a¾ niekoµko tisíc zamestnancov. Tento program mapuje komplexnú organizaènú ¹truktúru spoloènosti s vynikajúcou µahkos»ou a efektivitou. Softvér spåòa v¹etky po¾iadavky poµskej legislatívy. A to ako v hµadá HR dátových záznamov, výpoèet poistného, daní, miezd a nemocenské dávky. Tento softvér je urèený pre ¹irokú ¹kálu príjemcov. Tie mô¾u existova» medzi ostatnými zamestnancami palube, úètovnej kancelárie, spoloènosti poskytujúce slu¾by v oblasti zúètovania pracovných alebo osobných záznamov, rovnako ako oddelenie µudských zdrojov zamestnancov samotných tudzie¿ mzdy.

Money AmuletMoney Amulet Najlepší spôsob, ako prilákať bohatstvo a životné šťastie

Stojí za to dôverova» spoloènosti s dlhoroènými skúsenos»ami. Vyberte si softvér Enova HR a miezd pre rast a väè¹iu správu vá¹ho mena. Program poskytuje výhodu v oblasti zlep¹ovania procesov riadenia µudských zdrojov, efektívnosti systému, zni¾ovania rizika chýb, automatizácie procesov, rýchleho a intuitívneho prístupu k úplným vedomostiam o µuïoch. Softvér ¹etrí hodiny práce oddelenia µudských zdrojov a podporuje toto odvetvie v »a¾kostiach jeho prirodzenej práce. Program zaruèuje úplnú zhodu s celkovými mno¾stvami a zákonnými po¾iadavkami platnými pre celú oblas» na¹ej krajiny.

Vyberte softvér Enova Kadry a Wages a navrhnite, aby boli pracovníci IT viditeµní dvadsa»¹tyri hodín sedem dní v tý¾dni. Pomô¾u vám in¹talova», konfigurova» a spú¹»a» softvér, pripravova» poèítaèový systém spoloènosti pre knihu so softvérovým prostredím.