Fakturaeny program v dopravnej spoloenosti

Fakturaèný program vám umo¾òuje rýchlo, prakticky a usporiadaným spôsobom vydáva» iné typy fakturaèných materiálov. Modul Comarch ERP Optima Invoices je veµmi prirodzený. Vïaka tomu je dôle¾ité zobrazova» texty v akejkoµvek mene.

Táto aplikácia je v ka¾dom synchronizovaná s novými prvkami systému Comarch. Mo¾nosti sú aktualizované v celom rozsahu, èo má za následok jednoduchú úètovnú slu¾bu. Vïaka funkènosti (mo¾nosti predaja a nákupu, online výmena dokumentov tento modul pravidelne vyberá z týchto druhov efektov najlep¹iu ponuku na trhu.Dodatoèný nástroj, ktorým je okno vyhradeného predaja, vám umo¾òuje prezentova» v¹etky reklamy a dokumenty týkajúce sa daného dodávateµa. Pre úètovníkov je to veµmi praktické rie¹enie. Toto usporiadanie má navy¹e tlaèovú funkciu. To v¹etko vytvára, ¾e telo výrazne uµahèuje by» spoloènos»ou alebo kanceláriou a vykonáva príjemnej¹iu prácu.Program Comarch ERP Optima Invoices je ideálny najmä pre malé a malé spoloènosti, kde úètovné oddelenie nie je veµké a milos» a podpora sú pre µudí u¾itoèné. Toto je práca modulu faktúr ako vysielania a fakturaèného programu, ktorý uµahèuje prácu µudí a obmedzuje mo¾nos» robi» chyby. Program umo¾òuje rýchle vystavenie faktúr spolu s ich okam¾itou korekciou aj mo¾nos» tlaèe.Softvér Comarch ERP Optima Fakturaèný fakturaèný softvér umo¾òuje: vystavenie predajných a nákupných faktúr, fiscalizáciu pre fyzické osoby, spracovanie v¹etkých predajov v PLN a cudzích menách, vystavenie opravných dokumentov (úpravy: mno¾stvo, údaje, hodnota-cena, sadzba DPH, zµava, atï. , nákup a predaj s výberom tradièných foriem platby (prevod, kompenzácia, hotovos» len zriedka a so zákazníkom ¹pecifikovaným softvérom a správou registra pomoci a partnerov.