Fi kalna pokladoa wiebodzina

Dòa 1. januára 2015 som uzavrel zákon, ktorý e¹te zú¾il poèet podnikateµov, ktorí nie sú povinní zaregistrova» svoje transakcie v pokladni. Ak ste túto fázu nepou¾ili, mô¾e sa to u¾ zmeni». O nieèo viac dokazuje skutoènos», ¾e veµa µudí vykonávajúcich ekonomické aktivity bude musie» kúpi» pokladòu. Vzhµadom na to, ¾e v rozpoète ka¾dého podnikateµa sú obrovské výdavky, stojí za to skúsi», v akom type mô¾ete získa» náhradu za takýto nákup.

- V¹etci podnikatelia, ktorí uskutoènili nákup pokladne a zaregistrovali si vlastný predaj na nej, majú základ na to, aby po¾iadali o náhradu vzniknutých nákladov. Aby ste mohli po¾iada» o takúto náhradu, musíte splni» urèité formality. Podµa zákona je mo¾né získa» 90% kúpnej ceny bez DPH, ale poèet Tres nemô¾e prekroèi» 700 PLN. Nepochybne, mo¾nos» získa» návrat je dobrou správou pre ka¾dého podnikateµa, ktorý nechce hádza» peniaze.

- Sme tie¾ neschopní strati» osobitné oznámenie daòovému úradu, v ktorom budeme rozhodova» o mno¾stve pou¾itých registraèných pokladníc a poskytneme nám adresy ich pou¾itia. Taktie¾ je potrebné vráti» presný dátum, keï zaèali registrova» predaj v konkrétnej pokladnici. Tento dokument je platný a nemô¾eme ho presta» dáva» spä».

Ak chcete získa» refundáciu za nákup pokladnice, musíme ma» k dispozícii certifikát o kúpe. Mô¾eme po¾iada» o vrátenie platby raz v rámci jedného vyhlásenia. Ak sa budeme zaobera» akýmikoµvek pochybnos»ami týkajúcimi sa súèasnosti, v akej forme sa bude ¾iada» o vrátenie peòazí, v stavbe sa nájde veµa informácií - tu je veµa tovaru na poslednú tému. S garanciou nie sme výnimoèní µudia, pre ktorých je potreba kúpi» finanènú in¹titúciu nieèo úplne nové. A vïaka radu skúsených ¹pecialistov budeme nielen schopní kúpi» tie správne peniaze, ale navy¹e budeme môc» získa» náhradu nákladov vzniknutých za tento nákup dnes.

Kde kúpi» pokladòa? Nákup fiskálneho zariadenia sa mô¾e uskutoèni» aj v záujme internetu aj vo veµkých in¹titúciách. Nechajte miestnos» potom autorizovaným distribútorom a ponuku a servis.