Masiarstvo burin

Prehliadka mäsiarstva alebo predajne, ktorá predáva mlieène výrobky, je v tomto syre ideálnym výberom, ktorý upúta pozornos» zákazníkov v merítku miest. Správne prezentované a zobrazené produkty vás pozývajú na nákupy a spoloène poskytujú kvalitné dôkazy. Èo robi» krájané mäso a syry vyzerajú skvele? Rie¹ením je profesionálny krájaè.

Krájaèe Bizerba sú dátové stroje na rezanie mäsa a syrov. Existujú rovnaké ruène ovládané gravitaèné krájaèe, ktoré sú upevnené rôznymi funkciami. Bizerba krájaè má jednodielnu zará¾ku. Táto doska má tie¾ drená¾ny kanál a zvý¹enú hranu stola. To v¹etko zabraòuje kvapkaniu tekutín na pult. Brúsky na stroje sa dajú úspe¹ne vyèisti» v umývaèke riadu. Èistenie priestorov pod krájaèom je vïaka zdvihnutým nohám oveµa jednoduch¹ie.

Vlastnosti krájaèa?Predov¹etkým tie¾ umo¾òujú µahké, aj hygienické krájanie kusov mäsa, mäsa a syrov. V ideálnom prípade prizna», ¾e rezanie tovaru, ako sú: klobása, ¹unka, slanina, peèené, údené a plánované mäso, steaky.

Miska Bizerba bola zdobená v nastavovacích gombíkoch na krájanie. Stupnica je od 0 do 12 mm. Pri poloautomatickom rezaní je hrúbka rezu a¾ 23 mm. Vïaka tomu je daná presnos» rezania. Okrem toho diskutované rezaèky majú funkciu automatického stohovania rezov a tie¾ mo¾nos» zaznamenávania spôsobu, akým sa ukladajú vo forme aplikaèných programov. Mô¾ete to urobi» plochý, zásobník, hviezda, rozeta a rozreza» rovnaký èlánok a¾ o 4 zásobníky sám za sebou.

osudStroje na krájanie Bizerby sa pou¾ívajú predov¹etkým v:- mäsové závody, \ t- obchod s potravinami, \ t- ¹pecializované predajne,- gastronómia,- stravovacie siete.

Skriòa strojov je vyrobená z najkvalitnej¹ích tried výrobkov a priamo z eloxovaného hliníka. Stroj má navy¹e fóliovanú klávesnicu. Tri rezné rýchlosti umo¾òujú zefektívni» veci na konkrétny produkt. A dekor tvorí stôl na ukladanie plátkov.