Mikroskop

Kolposkop na¹iel Hans Hinselmann v roku 1945. Tam je potom zariadenie pre gynekologické vy¹etrenie, ktoré vyzerá a dr¾í sa podobné mikroskopu, to znamená, ¾e vïaka namontovanej ¹o¹ovke umo¾òuje príslu¹nému lekárovi skutoèné vy¹etrenie ¾enských reprodukèných orgánov.

Je ¹peciálne navrhnutý na vy¹etrenie vulvy, po¹vy, dolného krèka maternice a samotného krèka maternice. Tento nástroj poskytuje pri vývoji krátkeho èasu, preto¾e len niekoµko minút rozpozná, èi je daný ¾enský orgán vystavený riziku ochorenia alebo nie, èi u¾ existujú nejaké neoplastické zmeny alebo pravdepodobne ¾iadne stopy. Rakovina je dnes najzáva¾nej¹ím zo v¹etkých chorôb. Napriek pokroku medicíny v modernej dobe je stále prakticky nemo¾né vylieèi», ak sa zistí príli¹ neskoro. Odhliadnuc od ¹tandardných gynekologických vy¹etrení, ktoré nie sú v byte, aby sa na¹lo skoré ¹tádium neoplastických zmien, sa kombinuje rad nových ¹túdií, napríklad keï sa potvrdí cytológia. Koniec koncov, je tu to isté chápanie, ¾e iba sedemdesiat percent doká¾e odhali» rakovinové zmeny. Kolposkopia, ktorá sa predpokladá pri zachovaní nástroja nazývaného kolposkop, je omnoho silnej¹ia, preto¾e poskytuje viac ako devä»desiat percent nádeje na nájdenie rakoviny v ranom ¹tádiu. Preèo je to tak dôle¾ité? Preto¾e, hoci v poèiatoènom, najmen¹om ¹tádiu rakovinových lézií, je stopercentne lieèiteµná, zatiaµ èo oveµa pokroèilej¹ie ¹tádium znamená, ¾e èím ni¾¹ia je pravdepodobnos» pre¾itia pacienta. Predstavené vo vede medicíny, ako aj odborníci zaoberajúci sa gynekológiou a rakovinou ¾enských reprodukèných orgánov, tvrdia, ¾e je potrebné zmie¹a» obidve metódy výskumu, t. J. Vykona» cytologické vy¹etrenie a vy¹etrenie kolposkopie. To je prakticky stopercentná záruka rýchlej detekcie rakoviny a prakticky istoty jej vylieèenia. Preto musíme robi» výskum aspoò raz za ¹tvr»rok.