Nariadenia o dani z hotovostneho registra

Podµa nároku na zadnú èas» roka 2014 subjekt, ktorého predaj fyzickým osobám, ktoré nevykonávajú podnikateµskú èinnos» a pau¹álni poµnohospodári, nepresahoval sumu 20 000 PLN roène, nebol nútený zaznamenáva» tr¾by za sumy registrujúcich. Ako sa tieto recepty zmenili? Je finanèný pokladník v stravovacích zariadeniach povinný?

https://goij-c.eu/sk/Goji cream - Priekopnícky komplex, ktorý vyhladzuje vrásky!

Od roku 2015 sa vy¹¹ie uvedené predpisy prestali pou¾íva» pre ¾eny, ktoré prevádzkujú malé bary, domy s hotovými jedlami a stánky s rýchlym obèerstvením. V pamäti uplatniteµných ustanovení sa vo vz»ahu k subjektom poskytujúcim slu¾by súvisiace s údr¾bou vo veµkých stravovacích zariadeniach nepo¾aduje jednoduché rie¹enie. Ide o tých, ktorí poskytujú svoje slu¾by sezónne. Podobný prípad platí aj pre subjekty, ktoré hrajú s prípravou potravín pre externých pou¾ívateµov.V zmluve so zmenou predpisov v roku 2015 sú dnes v¹etci daòoví poplatníci, ktorí sa zaoberajú gastronomickými slu¾bami, absolútne povinní pou¾íva» pokladnicu pri predaji. V tejto podobe nie je miesto pre veµkos» priestorov, alebo tam je rovnaká skvelá re¹taurácia, alebo malý bar, èi u¾ to funguje sezónne alebo po celý rok. Táto pozícia nemá mno¾stvo vplyvu.Mali by ste ma» na pamäti skutoènos», ¾e zákonodarca pova¾oval o stave zavedenie takýchto mien v oblasti stravovania. Preto cash pí¹e v klube stravovania musia by» stanovené najneskôr do 1. marca 2015. Do posledného dòa chcela by» v bezpeèí zafiskalizowana u¾ naprogramované, náchylný k èítanie, a tie¾ hlásené príslu¹nému daòovému úradu. & Nbsp; Pokladnica by mala by» tie¾ in¹talovaný & nbsp; softvér pre gastronómiu, s novými sadzbami DPH za tovar zo vzdialených kategórií. & Nbsp; & nbsp; Bol to normálny stav vyu¾i» 90% zµavu na nákup pokladne.

V prípade poskytovania stravovacích slu¾ieb, ak daòovník do 31. decembra 2014 neprekroèil hranicu obratu (20 000 PLN, mala najneskôr 1. marca 2015 vstupova» do súkromného zamestnania. Ak v¹ak daòovník, ktorý prevádzkuje malú gastronómiu, prekroèil hranicu obratu pre odber z pokladnice pred 1. januárom 2015 a nie v decembri a¾ v novembri, musí by» daòová pokladnica zapísaná do 1. februára 2015.Pozoruhodná je skutoènos», ¾e v kaviaròach, ktoré boli otvorené po 1. januári 2015, sa pou¾ívajú registraèné pokladnice. Teraz v týchto oblastiach by sa pokladnica mala zaradi» do dvojmesaènej dohody na konci mesiaca, v ktorom bola vytvorená prvá stravovacia slu¾ba.