Nebezpeeenstvo po iaru ppt

V mnohých priemyselných odvetviach existuje veµmi nebezpeèná hrozba po¾iaru. Hovoríme tu nielen o výrobe paliva, energie, farby, ale aj o práci s cukrom alebo múkou. Látky, ktoré mô¾u pôsobi» ako para, plyny, tekutiny, vlákna alebo aerosóly spolu so vzduchom alebo inými látkami, mô¾u dobre spolupracova» a napísa» výbu¹né látky.

Wonder Cells

Preto existuje veµa právnych aktov, ktorých hlavným cieµom je zabráni» po¾iarom. Hovorím predov¹etkým o zákone ministra hospodárstva z 8. júla 2010 o minimálnych po¾iadavkách na bezpeènos» a ochranu zdravia pri práci spojených s µahkos»ou výbu¹nej atmosféry na pracovisku. Cieµom tohto právneho aktu je predov¹etkým zabráni» akejkoµvek výbu¹nej atmosfére. Taktie¾ sa konèí zabránenie vznieteniu a obmedzenie výbu¹ného efektu.Systémy odolné voèi výbuchu, t.j. celý systém odolný voèi výbuchu, obsahuje veµa prvkov. Pri spomínaní povinností v tomto systéme je potrebné najprv uvies» membrány na odstránenie výbuchu, systémy na potlaèenie výbuchu a metódy izolácie výbuchu.Membrány sú zariadenia, ktoré chránia priemyselné zariadenia. Ich ochrana je predov¹etkým ochrana filtrov, mlynov, nádr¾í, triedièov, drvièov alebo cyklónov.A systémy zabraòujúce výbuchu majú tendenciu odstráni» tvorbu vysokých tlakov poèas výbuchu. Systém tlmenia predstavuje predov¹etkým optické a tlakové snímaèe, ovládacie panely, HRD valce a nerezové dýzy.Systém izolácie proti výbuchu je plán, ktorého základným návrhom je predov¹etkým minimalizácia úèinkov výbuchu. Hovoríme o takých zariadeniach ako sú spätné ventily, rýchloèinné skrutky, komíny odolné voèi výbuchu a vysokorýchlostné ventily.Treba ma» na pamäti, ¾e systémy proti výbuchu sú nápojmi z po¾iadaviek dôvery a hygieny pri práci.