Obrabanie a obrabacie stroje na kameo

Továrne sú oblasti, v ktorých sa ka¾dý deò z hlavnej suroviny, ktorá urèite ¾enie kameòom, pieskom, polymérmi, chemikáliami, kovom a tie¾ omnoho novým, sa vyrábajú domáce predmety. Poèet týchto materiálov ide & nbsp; v tisícoch, a dokonca aj stovky tisíc denne.

Poèas opracovania ka¾dého výrobku sa odpad v podstate premýva v oddelených nádobách, ktoré sa potom vyprázdnia a odpad sa zlikviduje. Pri takomto rezaní, napríklad ¾ulovej doske, je zrejmé, ¾e do vzduchu sa nachádza nespoèetné mno¾stvo prachu. Je tak jemne rozomletá, ¾e ani v na¹ej nosovej dutine, ktorá sa ¹pecializuje na chytenie malých èastíc prachu, v takejto kontaminácii neexistuje a ka¾dý deò zamestnanec vykonávajúci ka¾dodenné výrobné èinnosti inhaluje veµké mno¾stvo takýchto prachov. Mô¾u ho priamo ublí¾i», spôsobi» ka¹eµ alebo alergickú reakciu a najèastej¹ia kontaminácia tela prachom sa pozoruje a¾ po desiatich alebo dvadsiatich rokoch pozície v mo¾nosti bodu v blízkych podmienkach. Potom ideme so ¹pecialistom s pµúcnym alebo tráviacim ochorením, alebo akýkoµvek iný, v závislosti od prúdu, v ktorom prach napadol, a dozvedáme sa, ¾e poµské ochorenia sa rozpoznajú z úlohy v poslednom bode.

Bohu¾iaµ, existuje veµa takýchto akcií, ale teraz ich mô¾eme úèinne zabráni». Montá¾ny & nbsp; odpra¹ovacie systémy je systém odluèovanie prachu & nbsp; sa v továròach citlivé na nepriaznivé úèinky akéhokoµvek zneèistenia minimalizova» problém. V skutoènosti sa takýto systém odporúèa pre niektoré odvetvia, a to bez dôvodu rozsahu zneèistenia. Je známe, ¾e oceliarsky mno¾stvo výparov a prachu je väè¹ia ako továrenské polystyrén, ale aj keï zariadenie a rôzne hostia sú vystavení ¹kodlivým mno¾stvom neèistôt, ale aj inej chuti vo vzdialenom koncentrácii.

Ak sme podnikatelia, máme aj továreò, mali by sme premý¹µa» o spôsobe odprá¹òovania predtým, ako in¹pektor sanitárnej kontroly vykonáva náhodné kontroly a nariaïuje nás, aby sme ho nain¹talovali pod hrozbou likvidácie. Samozrejme, bude to spojené s nákladmi na nákup a montá¾ filtraèného systému, pravdepodobne aj s nákladmi na modernizáciu haly, na ktorej rastie. Ale zdravie µudu je výberom cena, za ktorú stojí investova», a niekedy pravdepodobne a skutoène budeme potrebova» takú príèinu.