Paragonx9

Èasto poèúvame o dielach, ktoré trpia v pláne, aby si µudia uvedomili, ¾e by mali prija» potvrdenie z obchodu. Av¹ak pre be¾ného jedla chleba nemá tento príjem alebo jeho vada najmen¹í význam. Koniec koncov, bude plati» to isté za nákupy, bez ohµadu na to, èi bude ma» potvrdenie alebo nie. Ale pre druhú èas», t. J. Predávajúceho, alebo skôr majiteµa obchodu, je to významný rozdiel. Vydaním potvrdenia sa nákup zákazníka vyrovná s daòovým úradom.

Povinnos» vystavi» potvrdenieAle ak nevydá potvrdenie, u¹etrí na poslednom, preto¾e nebude môc» uskutoèni» aktuálny nákup a v¹etky peniaze, ktoré klient vynalo¾í, prídu do vrecka. Táto ïal¹ia mo¾nos» nie je povinná a správna. Povinnos», aby sa nachádzala fi¹kálna pokladnica. Za tieto peniaze by ste mali umiestni» v¹etky nákupy uskutoènené u¾ívateµmi a po¾adova», aby zákazník vystavil potvrdenie. Je mo¾né, ¾e obchodná kontrola príde pod kontrolu Finanèného úradu bez toho, aby ho zverejnila, zatiaµ èo v èase, keï nevydáme potvrdenie, alebo e¹te hor¹ie, nebudeme kupova» okam¾ite, budeme okam¾ite vyu¾íva» ¹iroké problémy. Ohrozuje to isté vysoké finanèné sankcie, ale nie pre majiteµa obchodu, ale aj pre predávajúceho. Preto je potrebné pripomenú», ¾e pri prevádzke v obchode sme povinní umiestni» ho do pokladnice, aj keï bol majiteµ predpojatý a od neho vy¾adovaný iný postup. V prípade kontroly bude predávajúci tie¾ zodpovedný za neèestné správanie.

Daòové únikyZa predpokladu, ¾e tento obchod, mali by ste vedie», ¾e musí by» pova¾ovaný za fi¹kálny. Pokladòa v závode je naozaj potrebná, ako výrobok, ktorý budeme predáva». Bez toho istého ako bez dodatoèného skladu, nie tam. Veµa registrovaných príjmov v konkrétnom obchode, tým viac populárne obchod zisky, a to, èo to isté platí pre ïaleko daò plati». Aj keï potom pravdepodobne nebudete ¾i» rie¹enie pre nedostatok hrotmi príjmov. Dane hradia v¹etci a v¹etky sa odhadujú podµa daòového názvu. A tak dane za zárobky nie sú také veµké ako pravdepodobný trest za nevyberanie na pokladnici. Je to tak veµké mno¾stvo pokút, tak¾e to nestojí za to riskova». Mô¾eme zabudnú» na to oveµa viac, ne¾ len prebera» daò.

Výber správnej pokladniceJe dôle¾ité, aby pokladòa a pokladòa mohli vlastni» obchod, preto¾e výber pokladní je otvorený. Existujú rôzne daòové registre. Vyberieme ten správny vzhµadom na ¹týl a pozíciu obchodu, ktorý budeme vykonáva». Ak bude závod pozostáva» z viacerých predajcov, uvedú sa vysoko pokladnièné pozície a tým aj viac registraèných pokladníc. V snahe nájs» vhodné fi¹kálne zariadenie, stojí za to hµada» rôzne názory na internete zadaním vyhµadávaèa "pokladòa shop".