Plasticke opracovanie prozovych kovov

V súèasnosti je metalurgia oblas»ou, ktorá zahàòa nielen procesy tvárnenia plastov a zlievarne, ale zaoberá sa aj výskumom makro skupín. Tento bod zvyèajne vytvára experimenty na metalografických mikroskopoch.

Mikroskopia je vec, ktorá sa objavila pred niekoµkými stovkami rokmi. Av¹ak len nedávno, v závislosti od rôznych metód, mikroskopy zaèali by» v metalurgii. V súèasných fázach sú potrebné poèas knihy s technickými témami. V súèasnosti sú metalografické mikroskopy cenovo najprístupnej¹ie v teréne, ktoré sa okrem iného pou¾ívajú na vyhµadávanie kovových ¹kvàn alebo ich prielomov. Je tu zobrazovacia technológia, ktorá sa vykonáva na nepriehµadných vzorkách. Medzi metalografické mikroskopy patria okrem iného elektrónové mikroskopy, ktoré sa zameriavajú na atómovú ¹truktúru a svetelné mikroskopy s men¹ím zväè¹ením. Pozorovania vykonávané s pou¾itím týchto nástrojov sú mimoriadne dôle¾ité, preto¾e vïaka tomu mô¾eme zisti» iný spôsob mikrotrhlín v komodite alebo ich iniciovanie. Je mo¾né existova» a vypoèíta» fázový podiel a urèi» presné fázy. Vïaka tomu mô¾eme stále urèi» poèet a spôsob inklúzií, ako aj mnoho ïal¹ích dôle¾itých faktorov z hµadiska metalurgie. Napríklad, èasto sa mikroskopické pozorovania novo vytvoreného materiálu kúpia na hlb¹ie pozorovanie materiálnej ¹truktúry, vïaka èomu mô¾eme v perspektíve zabráni» mnohým ne¾iaducim poruchám.

Obzvlá¹» dôle¾ité je pou¾itie metalografických mikroskopov, preto¾e vïaka tomu mô¾eme rýchlo nájs» defekty v materiáli. V¾dy stojí za to, ¾e manipulácia s týmto zariadením je nebezpeèná. Zo súèasného skú¹obného faktora by mali spåòa» iba kvalifikované osoby.