Polohy gdynia

Dôle¾itou úlohou fi¹kálnej tlaèiarne elzab je vnímanie informácií o obchode. Fi¹kálna tlaèiareò, na rozdiel od fi¹kálnej meny, v¾dy pracuje s externým systémom, èo znamená, ¾e nejde o nezávislé jedlo. Pomocou tejto externej metódy mô¾e by» dôkazom poèítaèa usporiadaného v softvéri urèenom pre konkrétne pole.

Mibiomi Patches

Komunikácia sa zadáva ako dôkaz pomocou sériového rozhrania RS232. Tento prístup ponúka mno¾stvo príle¾itostí na vyhodnotenie a zápis správ ako ¹tandardná pokladnica. Ïal¹ou výhodou finanèných tlaèiarní je mo¾nos» vytlaèi» faktúry DPH mimo be¾ných príjmov. Kombinácia tlaèiarne a poèítaèa zaruèuje oveµa vy¹¹í výkon oproti vydaným dokumentom. Pre tlaèiareò je pravdepodobne mo¾né pou¾i» farebný TFT displej. Pre model s kapacitou 4,3 palca. Samozrejmos»ou je pripojenie k puzdru alebo k vonkaj¹iemu. Takýto monitor je teda pripojený cez vyhradený kábel s priemernou då¾kou jeden a pol metra. Na takomto displeji mô¾e zákazník okrem základného menu zobrazi» napríklad ceny predaného tovaru alebo reklamné klipy propagujúce danú spoloènos». Tlaèiareò umo¾òuje predaj výrobkov so znaèkami s då¾kou znakov dôle¾itej¹ou ako je obvyklá pokladnica. Logo mô¾eme vytlaèi» v grafickej podstate v titule poµskej spoloènosti, v NIP pou¾ívateµa na úète a pod èiarovými kódmi pod potvrdením. Výtlaèky mô¾u by» vytvorené na papieri a ¹írka papiera mô¾e by» zmenená vo vz»ahu k potrebám zákazníka. Niektoré fi¹kálne tlaèiarne ponúkajú záznam elektronických kópií na SD kartu. Prístup k údajom zo zmluvy SD je mo¾né prevzia» z tlaèiarne alebo poèítaèa. Úvod k ¹pecifickým ulo¾eným na stránke SD z poèítaèa umo¾òuje prezeranie, nahlasovanie a kopírovanie v¹etkých informácií po¾adovaných u¾ívateµom. Ako dôkaz je mo¾né vytlaèi» správu o èlánkoch, na ktorých sa zmenili daòové sadzby. Tieto zariadenia nie sú len pokladnicou.