Praca v zahraniei 50

Start Detox 5600

Pokiaµ ide o to, ako sa ¾eny rozhodujú myslie» alebo pracova» v zahranièí, znaène sa zvy¹uje dopyt po odbornej príprave. ¥udia chcú prelo¾i» dokumenty najmä na èítanie vo vzdialených firmách. Ak napríklad niekto ide do Nórska, je pre osobu povinné ma» rôzne doklady potvrdzujúce kvalifikáciu alebo kvalifikáciu.

Medzi takéto materiály patrí napr. Tra» pre vysokozdvi¾né vozíky alebo nový spôsob zdvíhania alebo stroj. Nevyhnutný je aj preklad dokumentov dokazujúcich znalosti poèítaèových programov. Takýto úèet mô¾e by» potvrdením absolvovania kurzu v slu¾be grafického dizajnu. Je obzvlá¹» dôle¾ité ma» diplomy v cudzích jazykoch. Keï absolvujete, mô¾ete získa» kópiu diplomu v anglickom ¹týle za príplatok. Stojí za to vyu¾i» túto príle¾itos», aby ste nemuseli tento dokument neskôr preklada».

Pred odchodom je mo¾né vyu¾i» pozornos» prekladateµa. Samozrejme, ka¾dý, kto bude starostlivo organizovaný, aby si hµadal prácu a vytvoril kompletný súbor dokumentov, bude µah¹ie si to získa». Zahranièný zamestnávateµ bude viac ochotný zamestna» osobu, ktorá sa bude môc» pochváli» primeranou kvalifikáciou, ktorá bude dôle¾itá na overenie. Vïaka slu¾be prekladu dokumentov bude poµský èlovek µahko poskytova» svoje kvalifikácie, ktoré dosiahol v Poµsku. Stojí za to premý¹µa» aj o príprave referencií z poslednej práce. Vyzerá úplne inak na kandidáta, ktorý mô¾e poskytnú» skúsenosti na konkrétnom mieste s príslu¹nými odkazmi. Aj v prípade referencií je potrebné prelo¾i» dokumenty. Pomocou vy¹¹ie uvedených tipov, mô¾ete si urobi» aktovku s najdôle¾itej¹ie dokumenty, ktoré budú potrebné pri hµadaní umenia a rozhovor. Nezabudnite, ¾e si mô¾ete objedna» preklady dokumentov on-line, bez toho, aby to vyplynulo z priestorov a plytvanie èasu lietaním okolo kancelárií. Ak cestujete do zahranièia, nebuïte prekvapení a pripravte si dokumenty teraz.