Schvalenie fi kalnej tlaeiarne

Chcete zalo¾i» firmu? Chcete trénova» a potrebujete nové nástroje? Pamätajte si, ¾e ak nechcete by» problémom v názve ¹tátnej pokladnice, zamerajte svoj názor na posledné zariadenie, ktoré zakúpite. Musíte vedie», ¾e tým, ¾e kupujete fi¹kálne tlaèiarne, vy¾adujú splnenie po¾iadaviek, bez nich mô¾ete ma» úplné problémy.

Mnoho inovatívnych podnikateµov si myslia, kde je lep¹ie kupova» fiskálnu tlaèiareò. Je to ako u¹etri» trochu peòazí a nakupova» on-line & v pevnom záujme. Je dobré vedie», ¾e ak chceme u¹etri» nejaké peniaze, mô¾eme sa vystavi» hlb¹ím kurzom a problémom, ak na¹a tlaèiareò nespåòa po¾iadavky. Nezabudnite, ¾e pri vyhµadávaní fiskálnej tlaèiarne nájdete veµa spoloèností, ale potvrïte, ¾e ponúkané tlaèiarne spåòajú va¹e po¾iadavky. Nezabudnite kúpi» krakovské fi¹kálne tlaèiarne od autorizovaných distribútorov. Tak¾e predajòa mô¾e súèasne ponúknu» údr¾bárske slu¾by v prípade zlyhania zariadenia.

Na to, aby ste videli fi¹kálnu tlaèiareò legálne, musia by» splnené tieto podmienky:

Chcem by» zdobený:- finanèný modul a fiskálna pamä» vlo¾ená do pokladne, nie ¾e je to ¾ivý názor v centrálnej jednotke systému,- inkasná tlaèiareò,- dve displeje zabezpeèujúce kon¹tantné èítanie.

Musí by» schopná uchováva» fi¹kálnu pamä», ktorá je natrvalo daná zariadeniu. Chce by» integrovaný do hniezda postaveného s trvanlivou látkou. Fond musí zaznamena» minimálne 1830 finanèných správ za deò, 200 núdzových vynulovaní pamäte, 30 mo¾ností zmeny vý¹ky daní. Kompletná signalizácia poèas nahrávania je nevyhnutným prvkom. Musí by» schopný poskytnú» zabezpeèenie, ktoré zabráni vymazaniu záznamov obsiahnutých v pamä»ových záznamoch. Ka¾dá daòová pokladnica by mala by» zabezpeèená oloveným uzáverom, aby bola lacná, ak bola poru¹ená. Sie»ová batéria, sie»ová batéria, batéria alebo akumulátor musia prija» minimálne 200 príjmov na získanie výtlaèkov na dva dni bez potreby sie»ového napájania. Jeho ¹truktúra je ¾iaduca, aby bola vhodná, aby nemohla hovori» o nesprávnom zapoèítavaní prevádzky ao vý¹ke splatnej dane.