Sezonnej depresie

Mô¾e sa sta» samovra¾da pre túto fázu depresie. Hlava v ¹irokom dobrom nie je v podobe, aby priniesla my¹lienky bli¾¹ie k sebe, aby sa z akéhokoµvek dôvodu ohýbal za jednoduchú èinnos». Zvyèajne najèastej¹ou príèinou samovra¾edných my¹lienok v horách èloveka je nelieèená depresia. My¹lienky o samovra¾de sú extrémnym ¹tádiom depresie. Na svadbu nie sú náhle. Èasom sa zintenzívòujú, zaèínajúc zlej náladou, problémom so spánkom, nízkym sebavedomím a v¹eobecne známym rezignáciou a nedostatkom nádeje. Ako mô¾ete vidie», v¹etky pokusy o samovra¾du sa dá vyhnú», ale len vtedy, keï je narastajúca depresia zistená a lieèená, a ¾ena zla je obklopená primeranou starostlivos»ou. Nie je mo¾né presvedèi» pacienta, aby prestal pamäta» na prípravu sami. Presvedèi», ¾e ¾ivot je významný a toto rie¹enie je zlé, nemajú ¾iadny dôvod, preto¾e èlovek s depresiou sa mô¾e tie¾ posudzova» ako jednoduchú budúcnos» len zo zlého a depresívneho hµadiska. Ako vidíte, v¹etky depresívne my¹lienky, ktoré sa vyskytujú v tejto osobe, by sa mali lieèi» farmakologicky a v extrémnych prípadoch alebo v èase pokusov narazi» na na¹u existenciu je potrebné hospitalizova» za prítomnosti kvalifikovaných pracovníkov.

NonacneNonacne Prirodzená zbraň na boj proti akné

Niektorí pacienti s depresiou so samovra¾ednými my¹lienkami doká¾u svojmu lekárovi vedie», ¾e ich úroveò zdravia sa vrátila do normálu. V niektorých prípadoch odhali» l¾i je to mo¾né, najmä keï chorý veµmi rýchlo, hit navzájom, ale veµmi èasto sa dáva, ¾e zlo podvod nedocenené a teda zlý, zbavený vhodných prípravkov a in¹pekcií kvalifikuje zasahujú do ich ¾ivotov. V niektorých prípadoch, na¹»astie pomerne vzácne, mo¾no poveda», tvorba urèitých èastí, ktoré sú trpia pláne zorganizova» ¾eny vá¹òou samovra¾du, spoloèná priµnavos» k dosiahnutiu tú¾by, ktorá je zní¾i» na¹e aktivity a vytvori» akýsi schôdzok, poèas ktorých pacienti spácha» trh samovra¾da. Nepracujú úplne rýchlo. Nielen µudia si uvedomujú situáciu z prítomnosti, ¾e mô¾u by» chorí. Keï sa objavia prvá samovra¾edné tendencie, èakacia lehota na konzultáciu lekára je príli¹ dlhá. Vo¹ cez deò, ka¾dý deò v tý¾dni, príli¹ depresívne èlovek mô¾e zavola» na bezplatnú modrú líniu, ktorá ponúka slu¾by a podporu v osobnom utrpením, aspoò na konci, bolo mo¾né, ¾e nebude èaka» na náv¹tevu lekára.V súèasnosti v Poµsku ka¾dý rok spácha samovra¾du asi niekoµko tisíc µudí. Neexistuje ¾iaden z nich, oznámte to lekárovi!