Syndrom vyhorenia medzi lekarmi

O ¹kolení rozhodujú triedy, ktoré vám umo¾nia získa», dokonèi» alebo zlep¹i» odborné vzdelanie a zruènosti potrebné na nieèo. ©kolenia zamestnancov sú zvyèajne komorné kurzy s pomerne nízkou úèas»ou, preto¾e v nich poèíta najviac tridsa» µudí. Je to prvý úèastník, ktorý automaticky privádza veµkos» ¹koly do vedy a toto zdru¾enie nie je bezvýznamné. ©kolenie zamestnancov je tie¾ formou vzdelávania, ale nie je urèené de»om a mladým µuïom, ale zodpovedným osobám. Existuje niekoµko typov výcviku vybraných z kategórie:

otvorený tréning - sú k dispozícii prakticky pre v¹etky zúèastnené strany, a ich prínos je voliteµná, av¹ak podnikatelia mô¾u tie¾ spôsobi» svojich µudí, aby tento typ ¹kolenia personálu, zatiaµ èo pokryje väè¹inu nákladov na úèas». Poµská agentúra pre rozvoj podnikania (PARP je v súèasnosti vedie kampaò sociálne investíciu do µudských zdrojov, v ktorom hovorí neustále zlep¹ova» odbornú spôsobilos» zamestnancov a poskytuje internetovej databáze, ktorá obsahuje dostupné znalosti problému otvoreného tréningu.uzavretý tréning - sú organizované pre uspokojenie potrieb iného subjektu objednávky (napr výcviku personálu s renomovanými spoloènos»ami. zaujíma kladený na tento typ politiky zo strany majiteµa, usporiadateµa.interné ¹kolenia (interné ¹kolenie - prebiehajú s podporou vlastného ¹koliaceho personálu daného pracovného miesta;externé ¹kolenie - ich realizácia je zadávaná ¹pecializovaným ¹koliacim spoloènostiam organizátorom, ktorým je úrad práce. Existuje tzv register vzdelávacích spoloèností (tj neverejných subjektov poskytujúcich mimo¹kolské vzdelávanie na základe osobitných predpisov, ktoré sa týkajú ¹kolenia pre uchádzaèov o zamestnanie a nezamestnaných financovaných z hromadných metód. Tieto in¹titúcie podliehajú registrácii ¹koliacich spoloèností, ktoré vykonávajú úrady práce vo Vojvodstve.