Tlae zaznamov o predaji

Nastali èasy, kedy sú registraèné pokladnice povinné podµa právnej normy. Sú to posledné elektronické zariadenia, ktoré sú v registri príjmov, a súèet dane z retailových zmlúv. Pre ich nedostatok mô¾e by» majiteµ firmy potrestaný vysokou peòa¾nou pokutou, ktorá je ïaleko za jeho zisk. Nikto nechce ohrozi» ich starostlivos» a mandát.Èasto sa stáva, ¾e hospodárska èinnos» nie je vykonávaná na veµmi jemnú PRIESTORU. Zamestnávateµ predáva svoje úèinky na internete, ale hlavne v závode, tak¾e trpí trva» len tak voµné plochy, kde je stôl. Finanèné prostriedky sú v¹ak rovnako dôle¾ité ako v prípade, ¾e má veµký butik nákupnú zónu.Nie je to iné v situácii µudí, ktorí konajú nestacionárne. Je »a¾ké si predstavi», ¾e majiteµ pláva s hrubým finanèným objemom a v¹etkými zariadeniami potrebnými na jeho efektívne vyu¾itie. V¾dy sa objavili na trhu, mobilné registraèné pokladne. Majú malé rozmery, výkonné batérie a denný servis. Tvar sa podobá terminálom na vydanie platobnej karty. To im dáva jedineèný prístup k uverejneniu v pôde, tak¾e napríklad, keï sme dokonca povinní ís» k príjemcovi.Registraèné pokladnice sú dôle¾ité aj pre samotných kupujúcich a nielen pre investorov. Vïaka potvrdeniu, ktoré bolo vydané, má príjemca mo¾nos» poda» s»a¾nos» na zakúpenú slu¾bu. Nakoniec toto potvrdenie je jediným dôkazom ná¹ho nákupu slu¾by. Je to aj potvrdenie, ¾e zamestnávateµ vykonáva právne úkony a kupuje daò z èlánkov a pomoc, ktoré sa rozoberajú. Keï máme náhodu, ¾e fi¹kálne jedlá v butiku sú odpojené alebo nepou¾ité, mô¾eme teda poda» správu úradu, ktorý podnikne primerané právne kroky proti majiteµovi. Preto mu èelí veµmi hodnotná pokuta a e¹te èastej¹ie súd.V pokladniciach sa tie¾ zaobchádza s podnikateµmi s cieµom sledova» financie v spoloènosti. Na konci ka¾dého dòa sa vytlaèí denné zhrnutie a na konci mesiaca mô¾eme vytlaèi» celé vyhlásenie, ktoré nám uká¾e, aký je ná¹ príjem podrobne. Vïaka tomu mô¾eme rýchlo overi», èi niektorý z na¹ich zamestnancov kradne na¹e peniaze, alebo jednoducho, èi ich podnikanie je ziskové.

Dobré registraèné pokladne