Umiestnenie prvych 10 stran

Sales emitovaných pri pokladni by mal by» kultivovaný poplatníci predávajú v prípade fyzických osôb bez finanènej èinnosti a poµnohospodári, ktorí poèítajú v rámci pau¹álnej sumy. Prípady nedodr¾ania predaja sa vz»ahujú na sankcie, o ktorých rozhoduje osobitný zákon. Daòovníci majú èasto tú¾bu nezaobíde povinnos», ktorá spoèíva na nich, a samozrejme, napríklad èasté zlyhanie patrí nedostatok prípady kontroly, ktorých sa limity otáèania oprávòujúcich na rekordné predaje za pou¾itia registraèných pokladní a tie¾ príklady, ktoré zaviedli nové predpisy, ktoré vy¾adujú ¹pecifikovaných subjekty sú povinné vies» záznamy.

https://psxl.eu/sk/

Povinnos» vedenia evidencie s pomocou fondov na prehliadku nie je ilúziou, preto¾e je charakterizovaná zberom sankcií voèi subjektom, ktoré vyplývajú z ustanovení zákona o dani z tovaru a slu¾ieb. Inými slovami, nedodr¾anie zákonných ustanovení týkajúcich sa záznamu objednávky prostredníctvom pokladníc elzab mera & nbsp; je spojené s nároènými sankciami, potom to nestojí za to riskova». Nie ka¾dý podnikateµ si je vedomý tejto skutoènosti a nepozná zákon.

Spolu s umením. 111 par. 2 o dani z tovaru a pomoci, mô¾e vedúci daòového úradu alebo daòového kontrolného orgánu úètova» prísnu pokutu vo vý¹ke 30% dane, ktorá bola úètovaná pri nákupe výrobkov alebo slu¾ieb. V prípade úspechu jednotlivcov za trestný èin pri spravovaní záznamov je takýto subjekt vinný za fiskálny trestný èin alebo zloèin. Nesna¾te sa oklama» úrady v tejto veci a hlavne by ste mali poradi» s úètovníkom alebo právnikom, ktorý by sa ubezpeèil, ¾e podnikateµ dodr¾iava zákonné ustanovenia.

Pokiaµ ide o predaj zaznamenaný prostredníctvom registraèných pokladníc, stojí za zmienku, ¾e daòová povinnos» sa vz»ahuje len na nedostatky, ktoré sa mali uskutoèni» v období od 1. decembra 2008, tj od okamihu, keï bol zákon zavedený zákonným spôsobom. ustanovenia zákona. Na úspech chýb by na¹»astie orgány èinné v trestnom konaní nemali záujem o právnu, fi¹kálnu a mierovú zodpovednos», ako obdobie pred 1. decembrom 2008. zapoèítava sa do stavu uplynutého platnosti a zákonné zákony sa pozastavujú.