Vlasy na my i

InsumedInsumed - Spôsob prevencie a prevencie cukrovky!

Moja neter si cení hru s vlasmi, mô¾ete ju celý deò zdvihnú», vyèesa» a urobi» to. Súèasne je naozaj absorbovaný, ¾e na to, aby to vyzeralo perfektne, je mo¾né urobi» jednu sponu tucetkrát, zaka¾dým obliekanie vlasových doplnkov alebo vlo¾enie vlasových klipov. Najviac sa mu páèi ¹kolské okuliare a plánuje ich. Jej nové vytvorenie kráµovnej Scurvy bolo dodatoène originálne a vy¾adovalo perfektný úèes a ¹aty. Spoèiatku moja matka mala svoje malé copánky s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Po chvíli táto krásna jedenás»roèná ¾ena povedala nie, nie, a niè viac. Budem sa pozera» veµa v zámkoch .... tak to zaèalo. ©tyridsa»pä» minút pretaktovania a ich spojenie. Vyzerala krásne ako dôle¾itá kráµovná. Ale ako sa hostia s aristokratmi rýchlo menia myseµ? Bez obáv o posledné, ¾e takmer dve hodiny u¾ pre¹iel. Neoèakávane ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to bolo skoro ako "nie, ja sa mi to nepáèi, preto¾e si nepamätám kráµovnú, èo je ïaleko od jej herectva". Po¾iadala o nový úèes, èalúnené vlasy v ¹truktúre plnej koky. Na¹»astie, samozrejme, ako u¾ bolo povedané vy¹¹ie, máme teraz zruènos» pripnú» si vlasy, tak¾e to v¹etko ¹lo rýchlo. Jej matka bola na jednej strane pripravená aj na ïal¹ích dvadsa» minút.

Najlep¹ie vlasy pre dievèatá