Zberny zber predpra nych latok

Zberaè prachu, vyrobený spolu s radou zberu prachu atex, poskytuje filtraènú organizáciu, vrece a re»azový dopravník, pre malé a vysoké odpra¹ovacie zariadenia s perspektívou roz¹írenia.

«a¾¹ie frakcie suroviny sú oddelené najmä v expanznej komore zberaèa prachu. Vyprázdnený produkt sa dodáva prostredníctvom re»azového dopravníka na miesto rotaèného ventilu, èo spôsobuje, ¾e výrobok sa vyluèuje bez tlaku mimo filtra.

Poèas dennej práce sa pra¹ný vzduch prená¹a cez hlavné potrubie. Potom sa prachový vzduch privádza k zberaèu prachu. Pri prechode k filtru sa nachádzajú spätné ventily, ktoré sú viditeµné poèas be¾nej prevádzky zberaèa prachu. Uzavretie klapky je dobré tým, ¾e vypnete ventilátor odsávania.

Keï je vzduch vo vstupnej komore zberaèa prachu, dochádza k roz¹íreniu, èo spôsobuje, ¾e veµké frakcie smerujú do spodnej èasti lievika. Materiál zozbieraný na dne zberaèa prachu sa odporúèa prostredníctvom re»azového dopravníka k predmetu na vyzdvihnutie materiálu. Pod bodom zberu materiálu je rotaèný ventil, ktorý spôsobuje vyprázdòovanie média mimo zberaèa prachu bez tlaku. Zlomky, ktoré nedopadli okam¾ite na spodnú èas» filtra, sa dodávajú na filtraèné objímky. Po prechode filtraènými vreckami prúdi èistý vzduch do výpustného kanála zo zberaèa prachu.

Na hlave v¹etkých modulov sa získa regeneraèný ventilátor s výkonom 1,1 kW alebo voliteµne 2,2 kW, èo zaruèuje èistenie vreciek vytvorením prúdu vzduchu so spätným smerom prúdenia spolu s in¹talovanou sekvenciou. Regeneraèný motor ventilátora má brzdu, ktorá bráni pou¾itiu ventilátora po zastavení, èo maximalizuje úèinnos» èistenia a minimalizuje hladinu hluku. Najmä regeneraèný ventilátor je umiestnený na 50 Hz prevádzku, èo je významné pre motor 1,1 kW. Je v¹ak dôle¾ité maximalizova» úèinnos» ventilátorov èistenia do 60 Hz, èo je zabezpeèené voliteµnými motormi s výkonom 2,2 kW. Filtraèné vrecká v zberaèi prachu sú èistené v poradí jeho polohy (on-line aj po jeho off-line.